Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krtov ze dne 25. 11. 2017

      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krtov ze dne 25. 11. 2017

 

Místo konání:             kulturní dům Krtov

Začátek:                      20:00 hodin

Zasedání řídil:                        Josef Topinka

Přítomni:                     Josef Topinka, Pavel Voráček, Jaroslav Petráš, Petr Škrleta, Dan Valiska, Václav Holakovský

Omluven:                    Petr Kukla

Zapisovatel:                Josef Topinka

Ověřovatelé zápisu:   Petr Škrleta, Dan Valiska

 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, a proto je ZO usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, seznámil přítomné s návrhem programu.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Návrh rozpočtu 2018
 3. Záměr o odprodeji pozemku č. 748/2, k.ú. Krtov
 4. Rozpočtové opatření č. 12
 5. POV – oprava místních komunikací
 6. Různé

   

  Hlasování o schválení programu zasedání ZO – 6 hlasů pro. Program byl schválen.

   

Bod 2. programu

Pan Dan Valiska seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2018. ZO návrh rozpočtu projednalo. Případné změny budou zapracovány do rozpočtu na rok 2018.

Výsledky hlasování – 6 hlasů pro.  

 

Bod 3. programu

Starosta obce informoval o záměru o odprodeji pozemku č. 748/2, k. ú. Krtov  o výměře 544 m2. Cena za m2 činí 40 Kč. Geometrický plán pro rozdělení pozemku zpracovala kancelář ing. Pavla Dvořáčka.

ZO schválilo záměr o odprodeji pozemku č. 748/2, k. ú. Krtov.

Výsledky hlasování – 6 hlasů pro.  

 

Bod 4. programu

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 12.

 

Výsledky hlasování – 6 hlasů pro.  

 

Bod 5. programu

Starosta obce Josef Topinka informoval o přípravě žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 na opravu místních komunikací. Celkové náklady cca 500 000,- Kč.

ZO vzalo zprávu na vědomí.

 

 

Bod 6. programu

ZO nechalo zpracovat studii na posouzení instalace tepelného čerpadla kulturního domu v Krtově.

Rozsvícení stromku se bude konat 3. 12. v 18:00,

Ledová plocha na Zimním stadionu v Soběslavi na vánoční bruslení je zajištěna pro děti 28. 12. 2017 od 12 do 14 hodin.

Diskuse o pomníku obětem první světové války.

 

Zapsal: Josef Topinka  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Petr Škrleta, Dan Valiska

 

 

 

Starosta: Josef Topinka         

Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Datum sejmutí: 22. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět