Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OBEC  KRTOV

Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Krtov se na svém zasedání dne  9. 11. 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Krtov  touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)             fyzická osoba:

                                  1/ která má v obci trvalý pobyt;

                                  2/ které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území

                                     České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu

                                     delší než 90 dnů

                                  3/ která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České      

                                      republiky  pobývá na území ČR přechodně pod dobu delší 3 měsíců

                                 4/ které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího

                                     azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou

                                     ochranu cizinců         

                                                          

b)             fyzická osoba:

                       

                                 která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální                                                             rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.  Má-li k této stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické  právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník dle čl. 2 odst. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li tato stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(3)          Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[3]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 až 4 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a)         z částky  146,- Kč za kalendářní rok a

b)         z částky 254,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)          Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 40.840,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 40.840,- Kč děleno 161 (143 počet osob dle čl. 2 odst. a + 18 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba) = 254,- Kč.

V případě změny místa  pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se  poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[4]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.08. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

(1)          Od poplatku se osvobozují:

a)         Děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém vznikne poplatková povinnost - za tento rok

b)         Poplatníci, kterým vznikla poplatková povinnost po 31.08. příslušného kalendářního roku  - za tento rok

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[5]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

                                 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají  za       zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně, zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)  Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad       poplatek  jednomu z nich.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  ze dne 1. 5. 2004

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  01.01.2013.

 

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                Jaroslav Petráš                                                                      Josef Topinka

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

Vyvěšeno: 10. 11. 2012

Datum sejmutí: 17. 12. 2012

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět